Adatkezelési tájékoztató

A Égő Ákos e.v., (adószám: 59711049-1-33 ) – továbbiakban mint Szolgáltató – a BT Changer Webshop nevű internetes áruházat üzemelteti, amelynek során a webáruházba látogatók és ott regisztrálók – továbbiakban mint Felhasználók – adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a webáruházban az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató tiszteletben tartja a webáruház látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó a webáruházba való belépéskor és annak használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a webáruház látogatóinak a webáruházon keresztül történő vásárlás igénybevételéhez szükséges azonosítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

2. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amely szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. Az adatkezelő megnevezése
 • Égő Ákos e.v.
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, Hold u. 3.
 • Telefon: +36 /1/258-4840
 • E-mail: info@bt-changer.com

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (2011. évi CXII.) értelmező rendelkezései alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció a Felhasználó általi törlésére, valamint a Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A kezelt adatok köre
 • Regisztráció. A regisztráció során a tartósan kapcsolatban kívánó személyeknek, viszonteladóknak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:
 • Személyes adatok
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail
 • Telefon
 • Számlázási, szállítási adatok
 • Utca, házszám
 • Város
 • Irányítószám
 • Ország
 • Megye

Az adatok megadását követően a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

A Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

6. Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás.

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, akik ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése érdekében ismerik meg, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató körébe tartozók ismerhetik meg (pl. webmester, könyvelő, fuvarozó vállalat). A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén), illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

PayPal-en történő fizetést fogadunk el. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a PayPal-nek, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás végösszege és a számlázási információk.

Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában .

7. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: Égő Ákos e.v. 2051 Biatorbágy, Hold u. 3.
 • E-mail: info@bt-changer.com
 • A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató bármely munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól és ezek alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.
 • Telefon: +36/1/3911400
 • Web: www.naih.hu

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Shopping Cart